Godziny otwarcia

Centrum handlowe

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 19:00

 

Hipermarket Auchan

Poniedziałek – Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela Handlowa: 09:00 – 21:00

Kontakt

CH Tulipan

al. Piłsudskiego
94 92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Auchan
tel.: 42 67 70 666

 

Kontakt dla mediów:
Marta Molęda
EM GRUPA
tel.: 48 609 109 275
e-mail: marta@emgrupa.pl

 • pl

 

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W Ce­n­trum Ha­n­dlo­­wym Tu­­li­­pan co­­dzie­n­nie do­­kła­­da­­my sta­­rań, by za­­pe­w­nić klie­n­tom naj­wy­ż­sze sta­n­da­r­dy bez­­pie­­cze­ń­stwa i ko­m­fort za­­ku­­pów. Sto­­su­­je­­my się do wy­­ty­cz­nych Mi­­ni­­stra Zdro­­wia i Rzą­­du RP oraz wpro­­wa­­dza­­my do­­da­t­ko­­we roz­­wią­­za­­nia zwię­k­sza­­ją­­ce Pa­ń­stwa bez­­pie­­cze­ń­stwo.

 • Wszyst­kie wej­ścia do cen­trum są otwar­te, by mo­gli się Pań­stwo kom­for­to­wo i bez­piecz­nie prze­miesz­czać po bu­dyn­ku;
 • Usta­wi­li­śmy bez­do­ty­ko­we do­zow­ni­ki z pły­nem do de­zyn­fek­cji rąk przy wej­ściach do Cen­trum;
 • Re­gu­lar­nie ozo­nu­je­my po­miesz­cze­nia za­mknię­te;
 • Wpro­wa­dzi­li­śmy do­dat­ko­wą re­gu­lar­ną de­zyn­fek­cję podłóg, ko­ry­ta­rzy (ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem ko­ry­ta­rzy i ścian pro­wa­dzą­cych do to­a­let) oraz ko­szy na śmie­ci, do­nic, kla­mek, po­rę­czy;
 • Za­in­sta­lo­wa­li­śmy wy­god­ny au­to­mat do za­ku­pu ma­se­czek i rę­ka­wi­czek VENDMED. Ma­­se­cz­ki i rę­­ka­­wi­cz­ki są ró­w­nież w ofe­r­cie wy­­bra­­nych skle­­pów – mię­­dzy in­­ny­­mi w ap­te­­ce, hi­­pe­r­ma­r­ke­­cie Au­­chan, Ros­sman­nie, He­be, pral­ni 5a­Sec, Kol­por­ter, Zwol­tex, Sil­ca­re.
 • Plac za­­baw dla dzie­­ci jest do­stęp­ny pod wa­run­kiem za­cho­wa­nia za­sad bez­pie­czeń­stwa, o któ­rych przy­po­mi­na­my w ma­te­ria­łach in­for­ma­cyj­nych przy stre­fie;
 • Istnie­je moż­li­wość wy­po­ży­cze­nia wóz­ka dla osób nie­peł­no­spraw­nych oraz wózka dla dzieci, któ­re po każ­do­ra­zo­wym uży­ciu są de­zyn­fe­ko­wa­ne, a także otrzymania opa­s­ki-nie­zgu­bki dla dzie­ci;
 • Je­śli chcesz sko­rzy­stać z po­miesz­cze­nia dla ro­dzi­ca z dziec­kiem, za­dzwoń na po­da­ny na drzwiach nu­mer te­le­fo­nu – pra­cow­nik ochro­ny Ci je udo­stęp­ni. 

Wszyst­kie ogra­ni­cze­nia wpro­wa­dza­my po to, by mi­ni­ma­li­zo­wać ry­zy­ko i zwięk­szać bez­pie­czeń­stwo za­ku­pów. Pro­si­my o wy­ro­zu­mia­łość!

TOALETY

 • Za­mon­to­wa­li­śmy do­zow­ni­ki z pły­nem do de­zyn­fek­cji rąk w to­a­le­tach;
 • Wpro­wa­dzi­li­śmy de­zyn­fek­cję to­a­let oraz ozo­nu­je­my to­a­lety;
 • By zmi­ni­ma­li­zo­wać ko­niecz­ność do­ty­ka­nia po­szcze­gól­nych ele­men­tów wy­po­sa­że­nia to­a­let, ar­ma­tu­ra ła­zien­ko­wa oraz po­daj­ni­ki pły­nu do de­zyn­fek­cji są bez­do­ty­ko­we;
 • Przy umy­wal­kach umie­ści­li­śmy in­struk­cje my­cia oraz de­zyn­fek­cji rąk przy­go­to­wa­ne we­dług za­le­ceń Głów­ne­go In­spek­to­ra­tu Sa­ni­tar­ne­go;
 • Udo­stęp­ni­li­śmy rów­nież in­struk­cje bez­piecz­ne­go zdej­mo­wa­nia ma­secz­ki i rę­ka­wi­czek jed­no­ra­zo­wych, opra­co­wa­ne na pod­sta­wie wy­tycz­nych Głów­ne­go In­spek­to­ra­tu Sa­ni­tar­ne­go. 

STREFA RESTAURACYJNA I ROZRYWKA

 • Usta­­wi­­li­­śmy dys­­pe­n­ser z pły­­nem do de­­zy­n­fe­k­cji rąk;

Pod­czas po­by­tu w stre­fie re­stau­ra­cyj­nej, pa­mię­taj by:

 • Zde­­­zy­­n­fe­­­ko­­­wać dło­­­nie przed we­­j­­­ściem do stre­­­fy lub lo­­­ka­­­lu;
 • Pod­czas ocze­ki­wa­nia na re­ali­za­cję za­mó­wie­nia za­­­cho­­­wać dy­­­stans 1,5m od in­­­nych;
 • Prze­­strze­­gać wpro­­wa­­dzo­­ne­­go li­­mi­­tu osób mo­­gą­­cych prze­­by­­wać w stre­­fie – 1 oso­­ba na 4 m2;

BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW – DBAJMY O NIE RAZEM!

Bez­pie­czeń­stwo za­ku­pów w cen­trum han­dlo­wym za­le­ży od każ­de­go z nas. Bądź­my od­po­wie­dzial­ni i bez­piecz­ni. Sto­suj­my się do in­struk­cji bez­pie­czeń­stwa umiesz­czo­nych na te­re­nie obiek­tu oraz po­le­ceń per­so­ne­lu cen­trum i po­szcze­gól­nych skle­pów.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNYCH ZAKUPÓW:

 • Za­po­znaj się z in­­stru­k­cja­­mi bez­­pie­­cze­ń­stwa i za­­le­­ce­­nia­­mi roz­­mie­sz­czo­­ny­­mi na te­­re­­nie Ce­n­trum Ha­n­dlo­­we­­go Tu­­li­­pan – mię­­dzy in­­ny­­mi na drzwiach we­j­­ścio­­wych, przy we­j­­ściach, na wi­­try­­nach skle­­pów, w to­­a­­le­­tach;
 • Za­cho­waj bez­piecz­ny dy­stans 1,5 me­trów od po­zo­sta­łych Klien­tów;
 • Pa­mię­taj o obo­­wią­z­ku za­­sła­­nia­­nia ust i no­­sa w prze­strze­ni pu­blicz­nej – na te­­re­­nie cen­trum i na par­kin­gu; ma­­se­cz­ki mo­­żesz ku­­pić w au­­to­­ma­­cie na te­­re­­nie ga­­le­­rii lub w wy­­bra­­nych skle­­pach, mię­­dzy in­­ny­­mi w ap­te­­ce, hi­­pe­r­ma­r­ke­­cie Au­­chan, Ros­sman­nie, He­be, pral­ni 5a­Sec, Kol­por­ter, Zwol­tex, Sil­ca­re
 • W skle­pie de­zyn­fe­kuj rę­ce lub za­kła­daj jed­no­ra­zo­we rę­ka­wicz­ki;
 • W sklepach i punktach usługowych wybieraj płatności bezgotówkowe;
 • Zastanów się, co chcesz kupić i dotykaj tylko wybranych produktów;
 • W toalecie męskiej korzystaj z co drugiego pisuaru;
 • Jeśli widzisz coś niepokojącego – powiadom pracownika ochrony.
 • Stosuj się do ograniczenia liczby osób: 1 osoba na 15 m2

Bądź na bieżąco!

Sprawdzaj regularnie informacje dotyczące oferty i bezpieczeństwa w Centrum Handlowym Tulipan na stronie www oraz na profilu centrum na portalu Facebook  

PRZYDATNE LINKI

Więcej informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa znajdziesz na:

gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak
gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice
gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke
www.gov.pl/web/koronawirus

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?