Godziny otwarcia

Centrum handlowe

Poniedziałek – Sobota:
9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa:
10:00 – 19:00

 

Auchan:

Poniedziałek – Sobota:
7:30 – 22:00
Niedziela Handlowa:
09:00 – 21:00

 

Poczta Polska
– punkt pocztowy

Poniedziałek – Czwartek:
11:00 – 18:00
(przerwa 13:00 – 13:30)
Piątek: 13:00 – 20:00
(przerwa 16:00 – 16:30)

Kontakt

CH Tulipan

al. Piłsudskiego 94
92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Auchan
tel.: 42 677 06 66

 

Kontakt dla mediów:
Adrian Ligorowski
Gru­­­pa PRC Ho­­l­ding
tel.: 690 044 181
e-ma­il: adrian.ligorowski@prc.pl

 

SOBOTNIA RĘKODZIELNIA
e-ma­il: so­bot­nia­re­ko­dziel­nia­@g­ma­il.com

 • pl

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W Ce­­n­trum Ha­­n­dlo­­­wym Tu­­­li­­­pan co­­­dzie­­n­nie do­­­kła­­­da­­­my sta­­­rań, by za­­­pe­­w­nić klie­­n­tom naj­wy­­ż­sze sta­­n­da­­r­dy bez­­­pie­­­cze­­ń­stwa i ko­­m­fort za­­­ku­­­pów.

DODATKOWE ŚRODKI HIGIENY

 • Usta­­wi­­li­­śmy bez­­do­­ty­­ko­­we do­­zo­w­ni­­ki z pły­­nem do de­­zy­n­fe­k­cji rąk przy we­j­­ściach do Ce­n­trum;
 • Re­­gu­­la­r­nie ozo­­nu­­je­­my po­­mie­sz­cze­­nia za­­­mknię­­te;
 • Wpro­­wa­­dzi­­li­­śmy do­­da­t­ko­­wą re­­gu­­la­r­ną de­­zy­n­fe­k­cję podłóg, ko­­ry­­ta­­rzy (ze szcze­­gó­l­nym uwzglę­d­nie­­niem ko­­ry­­ta­­rzy i ścian pro­­wa­­dzą­­cych do to­­a­­let) oraz ko­­szy na śmie­­ci, do­­nic, kla­­mek, po­­rę­­czy;
 • Ist­nie­­je mo­ż­li­­wość wy­­po­­ży­­cze­­nia wó­z­ka dla osób nie­­pe­ł­no­­spra­w­nych oraz wóz­ka dla dzie­­ci, któ­­re po ka­ż­do­­ra­­zo­­wym uży­­ciu są de­­zy­n­fe­­ko­­wa­­ne, a tak­że otrzy­ma­nia opa­­s­ki­-nie­­zgu­­b­ki dla dzie­­ci;
 • Je­­śli chcesz sko­­rzy­­stać z po­­mie­sz­cze­­nia dla ro­­dzi­­ca z dzie­c­kiem, za­­dzwoń na po­­da­­ny na drzwiach nu­­mer te­­le­­fo­­nu – pra­­co­w­nik ochro­­ny Ci je udo­­stę­p­ni.

TOALETY

 • Za­­mo­n­to­­wa­­li­­śmy do­­zo­w­ni­­ki z pły­­nem do de­­zy­n­fe­k­cji rąk w to­­a­­le­­tach;
 • Wpro­­wa­­dzi­­li­­śmy de­­zy­n­fe­k­cję to­­a­­let oraz ozo­­nu­­je­­my to­­a­­lety;
 • By zmi­­ni­­ma­­li­­zo­­wać ko­­nie­cz­ność do­­ty­­ka­­nia po­­sz­cze­­gó­l­nych ele­­me­n­tów wy­­po­­sa­­że­­nia to­­a­­let, ar­ma­­tu­­ra ła­­zie­n­ko­­wa oraz po­­da­j­ni­­ki pły­­nu do de­­zy­n­fe­k­cji są bez­­do­­ty­­ko­­we;
 • Przy umy­­wa­l­kach umie­­­ści­­li­­śmy in­­stru­k­cje my­­cia oraz de­­zy­n­fe­k­cji rąk przy­­go­­to­­wa­­ne we­­dług za­­le­­ceń Głó­w­ne­­go In­spe­k­to­­ra­­tu Sa­­ni­­ta­r­ne­­go;
 • Udo­­stę­p­ni­­li­­śmy ró­w­nież in­­stru­k­cje bez­­pie­cz­ne­­go zde­j­mo­­wa­­nia ma­­se­cz­ki i rę­­ka­­wi­­czek je­d­no­­ra­­zo­­wych, opra­­co­­wa­­ne na pod­sta­­wie wy­­ty­cz­nych Głó­w­ne­­go In­spe­k­to­­ra­­tu Sa­­ni­­ta­r­ne­­go.

BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW – DBAJMY O NIE RAZEM!

Be­z­pie­­cze­ń­stwo za­­ku­­pów w ce­n­trum ha­n­dlo­­wym za­­le­­ży od ka­ż­de­­go z nas. Bą­dź­my od­po­­wie­­dzia­l­ni i bez­­pie­cz­ni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNYCH ZAKUPÓW:

 • W sklepach i punktach usługowych wybieraj płatności bezgotówkowe;
 • Zastanów się, co chcesz kupić i dotykaj tylko wybranych produktów;
 • Pa­mię­taj o obo­­wią­z­ku za­­sła­­nia­­nia ust i no­­sa w aptece;
 • Jeśli widzisz coś niepokojącego – powiadom pracownika ochrony.

Bądź na bieżąco!

Spraw­dzaj re­gu­lar­nie in­for­ma­cje do­ty­czą­ce ofer­ty i bez­pie­czeń­stwa w Cen­trum Han­dlo­wym Tu­li­pan na stro­nie www oraz na pro­fi­lu cen­trum na portalu Facebook  

PRZYDATNE LINKI

Więcej informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa znajdziesz na:

gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak
gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?