Godziny otwarcia

Centrum handlowe

Poniedziałek – Sobota:
9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa:
10:00 – 19:00

 

Auchan:

Poniedziałek – Sobota:
7:30 – 22:00
Niedziela Handlowa:
09:00 – 21:00

 

Poczta Polska
– punkt pocztowy

Poniedziałek – Czwartek:
11:00 – 18:00
(przerwa 13:00 – 13:30)
Piątek: 13:00 – 20:00
(przerwa 16:00 – 16:30)

Kontakt

CH Tulipan

al. Piłsudskiego 94
92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Auchan
tel.: 42 677 06 66

 

Kontakt dla mediów:
Adrian Ligorowski
Gru­­­pa PRC Ho­­l­ding
tel.: 690 044 181
e-ma­il: adrian.ligorowski@prc.pl

 

SOBOTNIA RĘKODZIELNIA
e-ma­il: so­bot­nia­re­ko­dziel­nia­@g­ma­il.com

  • pl

Trudno opisać słowami emocje, jakie od 24 lutego towarzyszą nam w związku z tragedią w Ukrainie. Nie możemy pozostać obojętni na los i cierpienie naszych sąsiadów.
CH Tulipan angażuje się w różne inicjatywy działające na rzecz Ukrainy.
Wiemy, że wspólnie możemy zdziałać więcej! Dlatego zachęcamy wszystkich do włączenia się w aktywną pomoc
#razempomagamyukrainie #solidarnizukrainą


PRZYDATNE LINKI:

https://uml.lodz.pl/pomoc-dla-ukrainy/

https://www.lodzkie.pl/ukraina

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/pomagamukrainie2

Miej­scem, gdzie znaj­du­ją się nie­zbęd­ne in­for­ma­cje do­ty­czą­ce moż­li­wo­ści po­by­tu w Pol­sce, jest spe­cjal­na stro­na in­ter­ne­towa:  https://www.gov.pl/web/ua.

REGION ŁÓDZKI:

+48 47 721 75 75 – to nu­mer ca­ło­do­bo­wej in­fo­li­nii Urzę­du do Spraw Cu­dzo­ziem­ców, któ­ra do­stęp­na jest wy­łącz­nie w spra­wach do­ty­czą­cych oby­wa­te­li Ukra­iny. Kon­sul­tan­ci udzie­la­ją in­for­ma­cji na te­mat po­mo­cy dla oby­wa­te­li Ukra­iny po prze­kro­cze­niu pol­skiej gra­ni­cy oraz dal­sze­go po­by­tu w kra­ju.

Łódzki Urząd Wojewódzki uruchomił specjalną infolinię informacyjną dla obywateli z Ukrainy: +48 42 664 10 81 oraz specjalny adres e-mail dla osób chcących wesprzeć uchodźców z Ukrainy. Oferty wsparcia należy przesyłać na adres: lodzkiedlaukrainy@lodz.uw.gov.pl

Urząd Miasta Łodzi uruchomił dodatkowy numer telefonu i specjalny adres e-mail dla wszystkich osób, które mają możliwość udzielenia jakiegokolwiek wsparcia – e-mail: ukraina@uml.lodz.pl oraz  telefoniczny: +48 42 638 49 99.

Informacje o przydatnych adresach oraz numerach telefonów dla obywateli Ukrainy oraz osób pragnących udzielić wsparcia można znaleźć na stronie https://uml.lodz.pl/pomoc-dla-ukrainy/centra-informacyjne-informaciini-centri/

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?