Open hours

Shopping center

Monday – Saturday: 9:00 – 21:00
Trade sunday: 10:00 – 19:00

 

Auchan Hypermarket

Monday – Saturday: 7:30 – 22:00
Trade sunday: 9:00 – 21:00

 

Poczta Polska – post point

Monday – Thursday: 11:00 – 18:00 (break 13:00 – 13:30)
Friday: 13:00 – 20:00 (break 16:00 – 16:30)

 

Garden zone Zielona Przystań – parking lot of shopping centre

Monday – saturday: 10:00 – 19:00

Contact

Tulipan shopping centre

al. Piłsudskiego
94 92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Au­chan Cu­sto­mer Service
tel.: 42 67 70 666

 

Contact for media:
Weronika Machnik
Gru­­pa PRC Ho­l­ding
tel.: 690 044 181
e-mail: weronika.machnik@prc.pl

 • en

 

REGULAMIN WYDARZEŃ ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE CENTRUM HANDLOWEGO TULIPAN

„REGULAMIN”

PREAMBUŁA

Niniejszy Regulamin Wydarzeń określa ogólne zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych na zlecenie Zarządcy Centrum Handlowego Tulipan znajdującego się w Łodzi (dalej zwanego „Centrum”) na terenie Centrum (dalej zwanych „Wydarzeniami”, a każde z nich osobno „Wydarzeniem”).

Regulamin Wydarzeń obowiązuje wszystkich uczestników danego Wydarzenia.

§1.

 1. Organizatorem danego Wydarzenia jest każdorazowo profesjonalny organizator odpowiedzialny za organizację oraz przebieg Wydarzenia. Dane organizatora Wydarzenia będą publicznie dostępne najpóźniej w momencie rozpoczęcia Wydarzenia.
 2. W przypadku gdy dla danego Wydarzenia zostanie stworzony regulamin szczegółowy, który zostanie podany do publicznej wiadomości, wówczas taki regulamin jest nadrzędny w stosunku do niniejszego Regulaminu Wydarzeń. W zakresie rozbieżności pomiędzy ww. regulaminami, wiążąca jest treść regulaminu szczegółowego.
 3. Stosowanie niniejszego Regulaminu Wydarzeń nie zwalnia uczestnika Wydarzenia od zasad wskazanych w Regulaminie Wewnętrznym Centrum Handlowego Tulipan.
 4. Celem Regulaminu Wydarzeń jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania się uczestników, a ponadto uregulowanie praw i/lub obowiązków uczestników.
 1. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora (w tym jego służb) w zakresie bezpieczeństwa oraz przebiegu Wydarzenia.
 2. Każde Wydarzenie odbywa się na wydzielonej powierzchni (zwanej dalej „Powierzchnią”). Podmiotem odpowiedzialnym zagospodarowanie Powierzchni oraz za bezpieczeństwo przebywających na niej uczestników pozostaje organizator danego Wydarzenia.
 3. Uczestnikiem Wydarzenia jest osoba fizyczna, która przebywa na Powierzchni. Osoby pełnoletnie tj. które ukończyły 18 lat mogą uczestniczyć w Wydarzeniu samodzielnie. Osoby małoletnie, które ukończyły lat 13 mogą uczestniczyć w Wydarzeniu samodzielnie, ale pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na to uczestnictwo od Przedstawiciela Ustawowego. Małoletni oraz dzieci poniżej lat 13 mogą być uczestnikiem, wyłącznie pod warunkiem pozostawania pod opieką osoby dorosłej (która ukończyła 18 lat), przy jednoczesnej zgodzie przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego). Osoby wymagające specjalnej opieki mogą przebywać na Powierzchni wyłącznie pod opieką dedykowanego dla nich opiekuna.
 4. Każdy z Uczestników, zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed uczestnictwem w Wydarzeniu.
 5. Uczestnictwo w Wydarzeniu może wiązać się z ograniczoną ilością miejsc, co może spowodować ograniczenia w dostępnie do Powierzchni i tym samym uczestnictwie w Wydarzeniu.
 6. Zabrania się pozostawiania rzeczy osobistych bez opieki na Powierzchni. Organizator nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych, w tym szczególności dokumentów, pieniędzy, biżuterii, sprzętu elektronicznego, kart płatniczych, itp.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do poddania się poleceniom organizatora (w tym służbom porządkowym).
 8. Na Powierzchni:
  1. zabrania się wnoszenia przez uczestników sprzętu rejestrującego audio-video oraz aparatów fotograficznych, mogących mieć profesjonalne zastosowanie;
  2. ewentualne zdjęcia lub filmiki mogą być rejestrowane przez uczestników wyłącznie dla celów prywatnych. Przy czym należy wykonywać to w taki sposób aby nie przeszkadzać innym uczestnikom oraz organizatorowi;
  3. zabrania się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, itp.;
  4. zabrania się wnoszenia alkoholu i środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 1. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Powierzchnię:
 2. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 3. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
 4. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 5. osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy

Powyżej wskazanym osobom odmawia się wstępu na Wydarzenie.

 1. Niniejszym informuje się uczestników Wydarzenia, iż przebieg danego Wydarzenia może być rejestrowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk celem wykonania relacji z Wydarzenia w wersji fotograficznej (w tym ujęte są zdjęcia cyfrowe) lub filmu audio-wizualnego.

Wobec tego każdy uczestnik uczestnicząc w Wydarzeniu wyraża zgodę na powyższe utrwalanie przebiegu Wydarzenia z jego udziałem (w tym na wykorzystanie wizerunku) dla celów dokumentacji oraz promocji/reklamy Wydarzenia i Centrum w przyszłości, a następnie rozpowszechnianie dla celów dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.

Rozpowszechnianie wizerunku w powyższym celu odbywać się będzie:

 1. określoną metodą i w dowolnej ilości celem reklamy promocji i informacji związanej z Wydarzeniem i Centrum, w tym: techniką drukarską, poligraficzną, cyfrową w formie druków, plakatów, bannerów itp. oraz w zakresie publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, jak i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci komputerowej Internet;
 2. w dowolny sposób, a w szczególności używanie ich w toku działalności związanej z funkcjonowaniem Centrum, w tym działalności reklamowej, promocyjnej;
 3. poprzez wprowadzenie do pamięci komputera (serwera), utrwalenie, zwielokrotnienie i wprowadzenie do obrotu na nośnikach optycznych, magnetycznych i innych cyfrowych;
 4. poprzez włączenie części lub całości do utworu multimedialnego lub programu komputerowego;
 5. poprzez wprowadzanie do obrotu utrwaleń, w tym utrwaleń w formie plików komputerowych zachowanych w dowolnych formatach;
 6. poprzez dokonywanie obróbki cyfrowej i montażu oraz dostosowywania do formatów zgodnych z wykorzystaniem, również w ramach sieci komputerowej Internet lub innych programach multimedialnych;
 7. poprzez publiczne rozpowszechnianie, obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, także wyraża zgodę na łączenie wizerunku z innymi obrazami, tekstem, grafiką, filmami, dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi oraz na kadrowanie, zmianę i modyfikację wizerunku, w szczególności poprzez rozpowszechnianie wizerunku (za wyjątkiem jedynie materiałów i informacji o charakterze pornograficznym lub szkalującym ten wizerunek).

Powyższa zgoda nie jest ograniczona w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy bądź konieczności uiszczenia na rzecz uczestnika Wydarzenia jakichkolwiek opłat. Równocześnie uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wizerunku. Zgoda uczestnika jest nieodwołalna i podlega przepisom prawa polskiego.

Niniejsza zgoda udzielona jest na rzecz każdoczesnego właściciela i zarządcy Centrum oraz następców prawnych tych podmiotów.

Uczestnik lub odpowiednio przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny) uczestnika oświadcza i gwarantuje, że posiada zdolność prawną potrzebną do udzielenia niniejszej zgody.

W przypadku braku zgody na powyższe ewentualne wykorzystanie wizerunku – uczestnik najpóźniej w momencie zakończenia Wydarzenia proszony jest o zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do biura dyrekcji Centrum bądź o powstrzymanie się od uczestnictwa w Wydarzeniu.

 1. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Powierzchni.

§2.

 1. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, z zastrzeżeniem postanowień 1 ust. 2 powyżej.
 2. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej Centrum. Wersja Regulaminu widniejąca na stronie internetowej Centrum chtulipan.pl zawsze jest wersją aktualnie obowiązującą.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2018 roku.

Regulamin dostępny także w pliku .pdf: KLIKNIJ TUTAJ

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?