Open hours

Shopping center

Monday – Saturday: 9:00 – 21:00
Trade sunday: 10:00 – 19:00

 

Auchan Hypermarket

Monday – Saturday: 7:30 – 22:00
Trade sunday: 9:00 – 21:00

 

Poczta Polska – post point

Monday – Thursday: 11:00 – 18:00 (break 13:00 – 13:30)
Friday: 13:00 – 20:00 (break 16:00 – 16:30)

 

Garden zone Zielona Przystań – parking lot of shopping centre

Monday – saturday: 10:00 – 19:00

Contact

Tulipan shopping centre

al. Piłsudskiego
94 92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Au­chan Cu­sto­mer Service
tel.: 42 67 70 666

 

Contact for media:
Weronika Machnik
Gru­­pa PRC Ho­l­ding
tel.: 690 044 181
e-mail: weronika.machnik@prc.pl

 • en

20.03-25.04.2021

W zwią­­­z­ku z tr­wa­­­­ją­­­­cą pa­­­n­de­­­­mią i wciąż obo­­wią­­zu­­ją­­cy­­mi ogra­­­­ni­­­­cze­­­­nia­­­mi w ha­­­n­dlu Ce­­n­trum Ha­­n­dlo­­­we Tu­­li­­pan dzia­­­ła we­­­dług zmie­­­nio­­­nych za­­­sad. Otwar­te po­zo­sta­ją skle­py z ar­ty­ku­ła­mi spo­żyw­czy­mi, dro­ge­ryj­ny­mi, ap­tecz­ny­mi, dla zwie­rząt, pra­są, książ­ka­mi oraz punk­ty usłu­go­we, a tak­że re­stau­ra­cje dzia­ła­ją­ce w try­bie „na wy­no­s”.

Peł­na li­sta otwar­tych skle­pów w CH Tulipan po­ni­żej:

 • APTEKA 21
 • ROSSMANN
 • YVES ROCHER
 • VISION EXPRESS
 • HEBE
 • PRALNIA EBS
 • ŚWIAT KSIĄŻKI
 • KODANO OPTYK
 • ORANGE
 • PLUS
 • KOLPORTER
 • ZIAJA DLA CIEBIE
 • T-MOBILE
 • PLAY
 • TELFAN
 • MAXI ZOO
 • AUCHAN

Moż­li­we jest ku­po­wa­nie po­traw wy­łącz­nie na wy­nos i w ra­mach za­mó­wień z do­sta­wą.
Re­stau­ra­cje i punkty gastronomiczne ofe­ru­ją­ce da­nia na wy­nos w na­szym Cen­trum:

 • A DONG
 • MCDONALD’S
 • WASABI SUSHI
 • Z PIECA RODEM
 • BERLIN DONER KEBAP

Zdro­wie klientów, jak rów­nież pra­cow­ni­ków cen­trum są dla nas bar­dzo waż­ne, dla­te­go co­dzien­nie do­kła­da­my sta­rań, by do­peł­nić naj­wyż­szych stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa. Szczególnie dbamy o de­zyn­fek­cję prze­strze­ni ga­le­rii han­dlo­wej. W tym ce­lu ser­wis sprzą­ta­ją­cy wy­po­sa­żo­ny zo­stał w spe­cjal­ne środ­ki czy­sto­ści o sil­niej­szym dzia­ła­niu an­ty­bak­te­ryj­nym i wi­ru­so­bój­czym. Wię­­­cej na ten temat zna­­­leźć mo­­ż­na tu: www.chtulipan.pl/be­­z­pie­­cz­ne­­­-za­­­ku­­­py/

Prosimy, dezynfekujcie dłonie na wejściu do Centrum, zakrywajcie usta i nos maseczką i utrzymujcie dystans od innych. Będziemy Wam wdzięczni za dbanie o nasze wspólne bezpieczeństwo!

#o­­d­po­­­wie­­­dzia­­l­ni #be­­z­pie­­cz­ni

Za­pra­sza­my na bez­piecz­ne za­ku­py do Tulipana!

Bez was nie ma nas. Dzię­­­ku­­­je­­­my!

 

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?