Open hours

Shopping center

Monday – Saturday: 9:00 – 21:00
Trade sunday: 10:00 – 19:00

 

Auchan Hypermarket

Monday – Saturday: 7:30 – 22:00
Trade sunday: 9:00 – 21:00

 

Poczta Polska – post point

Monday – Thursday: 11:00 – 18:00 (break 13:00 – 13:30)
Friday: 13:00 – 20:00 (break 16:00 – 16:30)

 

Garden zone Zielona Przystań – parking lot of shopping centre

Monday – saturday: 10:00 – 19:00

Contact

Tulipan shopping centre

al. Piłsudskiego
94 92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Au­chan Cu­sto­mer Service
tel.: 42 67 70 666

 

Contact for media:
Weronika Machnik
Gru­­pa PRC Ho­l­ding
tel.: 690 044 181
e-mail: weronika.machnik@prc.pl

 • en

2.07.2022

Uwiel­bia­cie nie­po­wta­rzal­ną at­mos­fe­rę jar­mar­ków i tar­gów peł­nych róż­no­ści? Odwiedź­cie So­bot­nią Rę­ko­dziel­nię. Wraz z na­szy­mi pa­tro­na­mi ak­cji Urzę­dem Mia­sta Łódź, Wy­dzia­łem Tech­no­lo­gii Ma­te­ria­ło­wych i Wzor­nic­twa Tek­sty­liów Po­li­tech­ni­ki Łódz­kiej i Ce­chem Rze­miosł Róż­nych Łódź za­pra­sza­my na ko­lej­ne edy­cje!

Po­znaj­cie łódz­kich ar­ty­stów, któ­rzy z za­mi­ło­wa­nia do rę­ko­dziel­ni­czej sztu­ki na co dzień two­rzą wy­jąt­ko­we dzie­ła. Je­śli chce­cie spo­tkać się z nie­zwy­kle uta­len­to­wa­ny­mi mi­strza­mi w swo­jej dzie­dzi­nie i spre­zen­to­wać so­bie uni­ka­to­we pe­reł­ki m.in. w po­sta­ci obra­zów, rzeźb, bi­żu­te­rii czy wy­ro­bów szy­deł­ko­wych, ko­niecz­nie od­wiedź­cie nas w każ­dą pierw­szą so­bo­tę mie­sią­ca!

A w tym ro­ku wi­dzi­my się:

 • 22 stycz­nia
 • 5 lu­te­go
 • 5 mar­ca
 • 2 kwiet­nia
 • 7 ma­ja
 • 4 czerw­ca
 • 2 lip­ca
 • 6 sierp­nia
 • 3 wrze­śnia
 • 1 pa­ździer­ni­ka
 • 5 li­sto­pa­da
 • 3-4 grud­nia
 • 17-18 grud­nia

Jak za­wsze za­pra­sza­my Was w godz. 9-21 do na­sze­go Cen­trum Han­dlo­we­go, gdzie znaj­dzie­cie sto­iska łódz­kich rę­ko­dziel­ni­ków – po­ja­wią się przy ka­ż­dym we­j­­ściu do Tu­li­pa­na w po­­bli­­żu sa­­lo­­nów RTV Eu­­ro AGD i Zwo­l­tex.

Ch­ce­­cie do­­łą­­czyć do gro­­na wy­­sta­w­ców na ko­­le­j­nych edy­­cjach So­­bo­t­niej Rę­­ko­­dzie­l­ni? Na­­pi­sz­cie ki­l­ka słów o so­­bie i twó­r­czo­­­ści, do­­łą­cz­cie ki­l­ka zdjęć swo­­ich dzieł i wy­­śli­j­cie je na ad­­res so­­bo­t­nia­­re­­ko­­dzie­l­nia­­@g­ma­­il.com z do­­pi­­skiem „So­­bo­t­nia Rę­­ko­­dzie­l­nia”. Udział w ta­r­gach zo­­sta­­nie po­­twie­r­dzo­­ny naj­pó­ź­niej na 2 ty­­go­­d­nie przed pla­­no­­wa­­ną edy­­cją.

Wstęp wo­l­ny, za­­pra­­sza­­my!

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?