Godziny otwarcia

Centrum handlowe

Poniedziałek – Sobota:
9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa:
10:00 – 19:00

 

Auchan:

Poniedziałek – Sobota:
7:30 – 22:00
Niedziela Handlowa:
09:00 – 21:00

 

Poczta Polska
– punkt pocztowy

Poniedziałek – Czwartek:
11:00 – 18:00
(przerwa 13:00 – 13:30)
Piątek: 13:00 – 20:00
(przerwa 16:00 – 16:30)

Kontakt

CH Tulipan

al. Piłsudskiego 94
92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Auchan
tel.: 42 677 06 66

 

Kontakt dla mediów:
Adrian Ligorowski
Gru­­­pa PRC Ho­­l­ding
tel.: 690 044 181
e-ma­il: adrian.ligorowski@prc.pl

 

SOBOTNIA RĘKODZIELNIA
e-ma­il: so­bot­nia­re­ko­dziel­nia­@g­ma­il.com

  • pl

Fundacja Skarby

Fun­da­cja Skar­by po­wsta­ła z ini­cja­ty­wy trzech wy­jąt­ko­wych ko­biet – Ani, Go­si i Oli. Za­ło­ży­ciel­ki kie­ru­jąc się po­dob­ny­mi war­to­ścia­mi, za wspól­ną mi­sję po­sta­wi­ły so­bie wspar­cie mło­dych dziew­czyn w ich roz­wo­ju. Ch­cą to­wa­rzy­szyć im w od­kry­wa­niu sie­bie i wy­do­być ich na­tu­ral­ny po­ten­cjał – ich Skarb.

Fun­da­cja sku­pia się na co­dzien­nych pro­ble­mach na­sto­let­nich dziew­czyn, ta­kich jak po­strze­ga­nie wła­snej war­to­ści, bu­do­wa­nie re­la­cji, brak ak­cep­ta­cji, brak pew­no­ści sie­bie, pre­sja wy­glą­du i wie­le in­nych, któ­re ma­ją zna­czą­cy wpływ na ja­kość ich ży­cia.

Fun­da­cja Skar­by w 2023 roku po­pro­wadziła w Cen­trum Han­dlo­wym Tu­li­pan cykl 6 za­jęć dla na­sto­let­nich dziew­czyn “Po­znaj ko­goś wy­jąt­ko­we­go – po­znaj sie­bie”. Po­przez spo­tka­nia pro­wa­dzą­ce bu­du­ją ich pew­ność sie­bie i po­czu­cie wła­snej war­to­ści. Pro­gram zo­stał opra­co­wa­ny w ta­ki spo­sób, aby po­przez ćwi­cze­nia, otwar­te py­ta­nia, do­świad­cze­nia in­nych uczest­ni­czek za­jęć czy tre­ning uważ­no­ści każ­da z uczest­ni­czek mo­gła po­znać sie­bie i od­kryć swój po­ten­cjał – swo­je moc­ne i sła­be stro­ny, za­le­ty i wa­dy, umie­jęt­no­ści, to co lu­bi i spra­wia jej przy­jem­ność, swo­je prze­ko­na­nia i my­śli, któ­re ją blo­ku­ją, spra­wiają, że jej się nie chce.

2024 roku Fundacja przygotowała darmowe jednodniowe warsztaty Nie_zwykła Ja”, które były doskonałą okazją dla wszystkich uczestniczek nie tylko do wewnętrznej analizy, nazwania swoich mocnych i słabych strony czy budowania poczucia własnej wartości, ale również do spotkania z ekspertami oraz rówieśniczkami, które borykają się z podobnymi problemami.

Wię­cej in­for­ma­cji na te­mat Fun­da­cji znaj­du­je się na ich stro­nie in­ter­ne­to­wejhttps://fu­n­da­­cja­­ska­r­by.pl/

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?