Godziny otwarcia

Centrum handlowe

Poniedziałek – Sobota:
9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa:
10:00 – 19:00

 

Auchan:

Poniedziałek – Sobota:
7:30 – 22:00
Niedziela Handlowa:
09:00 – 21:00

 

Poczta Polska
– punkt pocztowy

Poniedziałek – Czwartek:
11:00 – 18:00
(przerwa 13:00 – 13:30)
Piątek: 13:00 – 20:00
(przerwa 16:00 – 16:30)

Kontakt

CH Tulipan

al. Piłsudskiego 94
92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Auchan
tel.: 42 677 06 66

 

Kontakt dla mediów:
Adrian Ligorowski
Gru­­­pa PRC Ho­­l­ding
tel.: 690 044 181
e-ma­il: adrian.ligorowski@prc.pl

 

SOBOTNIA RĘKODZIELNIA
e-ma­il: so­bot­nia­re­ko­dziel­nia­@g­ma­il.com

  • pl

Wystawy fotograficzne

Tulipan od lat angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy organizowane przez łódzkie fundacje i stowarzyszenia oraz lokalnych artystów. Prowadzone akcje i kampanie mają na celu nagłaśnianie spraw ważnych dla lokalnej społeczności, wspieranie miejskich inicjatyw oraz budowanie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom Łodzi. Z tego powodu w CH Tulipan cyklicznie organizuje wystawy fotograficzne.

W 2023 we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi powstała „Zielona Natura Miasta” celebrująca 600 lat Łodzi. Był to zbiór fotografii różnych autorów, które przedstawiały piękną, zieloną stronę stolicy województwa łódzkiego.

Prezentowane w CH Tulipan ekspozycje to także prace artystów związanych z miastem, czego przykładem jest chociażby wystawa prac laureatów konkursu „Fotograf Roku 2023 Okręgu Łódzkiego ZPFP”. Każdego roku Związek Polskich Fotografów Przyrody organizuje konkurs „Fotograf Roku 2023” dla okręgów wojewódzkich, którego zwieńczeniem jest wystawa prac laureatów, będących jednocześnie członkami stowarzyszenia.

Razem z Fundacją Azyl wspól­nie zre­ali­zo­wa­no wie­le wspa­nia­łych ini­cja­tyw pro­mu­ją­cych ad­op­cję zwie­rząt – w tym wy­jąt­ko­wą wy­sta­wę fo­to­gra­ficz­ną. Wy­sta­wa zdjęć uro­czych czwo­ro­no­gów to wspól­ny pro­jekt, któ­ry oprócz wa­lo­rów ar­ty­stycz­nych i es­te­tycz­nych miał na ce­lu zwró­ce­nie uwa­gi oko­licz­nych miesz­kań­ców na pro­blem bez­dom­no­ści zwie­rząt.

Wystawy łódzkich fotografów czy też zdjęć, prezentujących najpiękniejsze miejsca w mieście to dla osób odwiedzających Centrum Handlowe Tulipan nie tylko wyjątkowa okazja do bliższego spotkania ze sztuką, ale również poznania Łodzi z zupełnie innej, ale niesamowicie fascynującej i artystycznej perspektywy.

Wystawy fotograficzne w Tulipanie:

Fenomen Domu Kultury
Miejska Strefa Kultury
www.chtulipan.pl/wydarzenia/u-zrodla-fenomen-domu-kultury/

Islandia – Mały Człowiek i Potężna Moc Natury
Elżbieta Słupianek
www.chtulipan.pl/wydarzenia/swiat-okiem-obiektywu-elzbiety-slupianek/

Zielona Natura Miasta – 600 lat Łodzi
Urząd Miasta Łodzi
www.chtulipan.pl/wydarzenia/zielona-natura-miasta/

Wystawa Prac Laureatów Konkursu „Fotograf Roku 2023 Okręgu Łódzkiego ZPFP”
Związek Polskich Fotografów Przyrody.
www.chtulipan.pl/wydarzenia/tulipan-lokalnie-wystawa-pokonkursowa-fotograf-roku-2023-okregu-lodzkiego-zpfp/

Wystawa Podopiecznych Fundacji Azyl
Justyna Maciąga
www.chtulipan.pl/wydarzenia/wyjatkowa-wystawa-adopciakow-w-tulipanie/

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?