Godziny otwarcia

Centrum handlowe

Poniedziałek – Sobota:
9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa:
10:00 – 19:00

 

Auchan:

Poniedziałek – Sobota:
7:30 – 22:00
Niedziela Handlowa:
09:00 – 21:00

 

Poczta Polska
– punkt pocztowy

Poniedziałek – Czwartek:
11:00 – 18:00
(przerwa 13:00 – 13:30)
Piątek: 13:00 – 20:00
(przerwa 16:00 – 16:30)

Kontakt

CH Tulipan

al. Piłsudskiego 94
92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Auchan
tel.: 42 677 06 66

 

Kontakt dla mediów:
Adrian Ligorowski
Gru­­­pa PRC Ho­­l­ding
tel.: 690 044 181
e-ma­il: adrian.ligorowski@prc.pl

 

SOBOTNIA RĘKODZIELNIA
e-ma­il: so­bot­nia­re­ko­dziel­nia­@g­ma­il.com

  • pl

Dane kontaktowe

tel: 503 940 301
e-mail: tulipan@milenabielizna.pl
www: pl.triumph.com

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek: 09:00 – 21:00
Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziela handlowa: 10:00 – 19:00

Fir­ma Triumph jest czo­ło­wym pro­du­cen­tem mar­ko­wej bie­li­zny w Pol­sce i na świe­cie. Śmia­ło mo­że­my po­wie­dzieć że po­nad stu­let­nia hi­sto­ria fir­my to jed­no­cze­śnie hi­sto­ria bie­li­zny. Zdo­by­wa­ne przez la­ta do­świad­cze­nie i wie­dza w po­łą­cze­niu z tra­dy­cją i nie­zwy­kłą pa­sją spra­wia, że fir­ma Triumph jest dla każ­dej Ko­bie­ty sy­no­ni­mem wy­so­kiej ja­ko­ści i cie­szy się zna­ko­mi­tą re­no­mą wśród sze­ro­kie­go gro­na na­szych klien­tów. Fir­ma Mi­le­na ist­nie­je na ryn­ku już 20 lat. Od po­cząt­ku ... czytaj więcej dzia­łal­no­ści je­ste­śmy au­to­ry­zo­wa­nym part­ne­rem han­dlo­wym fir­my Triumph. W sze­ro­kiej i do­sko­na­le skom­po­no­wa­nej dla Pań­stwa ofer­cie każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Od de­li­kat­nych, ko­ron­ko­wych kom­ple­tów, gor­se­tów i ko­szu­lek po kom­for­to­wą bie­li­znę na co dzień oraz cie­płe pi­ża­my i szla­fro­ki. W se­zo­nie wio­sen­no­-let­nim ofe­ru­je­my sze­ro­ką ga­mę ko­stiu­mów ką­pie­lo­wych. Ch­cąc wzbo­ga­cić i uzu­peł­nić ko­lek­cje pro­po­nu­je­my tak­że mar­ki to­wa­rzy­szą­ce: Slog­gi, Ewa Bien, Da­lia ,Ob­ses­si­ve, Fe­ba, Rin­gel­la,Va­nil­la. Nasz wszech­stron­ny asor­ty­ment obej­mu­je tak­że bie­li­znę mę­ską dzien­ną i noc­ną. Mi­ła i fa­cho­wa ob­słu­ga spra­wia, że za­ku­py w na­szym sa­lo­nie są praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią. Pro­fe­sjo­nal­ny i wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny per­so­nel pro­wa­dzi tak­że bez­płat­ny bra­fit­ting – in­dy­wi­du­al­ny do­bór biu­sto­no­sza. Ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Chcesz więcej?

Sprawdź promocje

TRIUMPH i wpadnij do nas!

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?