Godziny otwarcia

Centrum handlowe

Poniedziałek – Sobota:
9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa:
10:00 – 19:00

 

Auchan:

Poniedziałek – Sobota:
7:30 – 22:00
Niedziela Handlowa:
09:00 – 21:00

 

Poczta Polska
– punkt pocztowy

Poniedziałek – Czwartek:
11:00 – 18:00
(przerwa 13:00 – 13:30)
Piątek: 13:00 – 20:00
(przerwa 16:00 – 16:30)

Kontakt

CH Tulipan

al. Piłsudskiego 94
92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Auchan
tel.: 42 677 06 66

 

Kontakt dla mediów:
Adrian Ligorowski
Gru­­­pa PRC Ho­­l­ding
tel.: 690 044 181
e-ma­il: adrian.ligorowski@prc.pl

 

SOBOTNIA RĘKODZIELNIA
e-ma­il: so­bot­nia­re­ko­dziel­nia­@g­ma­il.com

  • pl

31.05-15.06.2024

Łódzki Tulipan obchodzi w tym roku swój jubileusz! Z okazji 25 urodzin centrum handlowe przygotowało dla swoich klientów mnóstwo atrakcji i wyjątkowych eventów m.in.: Słodki Dzień Dziecka, finał EKOwiosny oraz Ręcznikowe Love, w których do zgarnięcia będą urodzinowe nagrody!

Bardzo słodki Dzień Dziecka!        

Zbli­ża­ją­ce się świę­to wszyst­kich naj­młod­szych, to wy­jąt­ko­wa oka­zja do wspól­ne­go spę­dze­nia cza­su ca­łą ro­dzi­ną, dla­te­go z tej oka­zji Cen­trum Han­dlo­we Tu­li­pan przy­go­to­wa­ło mnó­stwo atrak­cji za­rów­no dla ma­łych, jak i du­żych klien­tów! Już 31 ma­ja oraz 1 czerw­ca w Tu­li­panie po­ja­wi się spe­cjal­na stre­fa dla dzie­ci, w któ­rej nie za­brak­nie sło­dy­czy, uśmie­chów i świet­nej za­ba­wy!

Do­dat­ko­wo, każ­dy kto w tych dniach do­ko­na za­ku­pów za min. 200 zł (w tym max. 100 zł
w hi­per­mar­ke­cie Au­chan) i za­re­je­stru­je pa­ra­go­ny, bę­dzie mógł wziąć udział w tu­li­pa­no­wej za­ba­wie – klien­ci bę­dą mie­li 20 se­kund na wy­peł­nie­nie pa­pie­ro­wej to­reb­ki ulu­bio­ny­mi sło­dy­cza­mi! Oprócz te­go na wszyst­kich bę­dzie cze­ka­ła bez­płat­na wa­ta cu­kro­wa oraz de­ko­ra­cje z ba­lo­nów!

Do wspól­nej za­ba­wy za­pro­si też sta­cja Ra­dia Łódź!

Weekendowa moc atrakcji w Tulipanie!

14 i 15 czerwca w Centrum Handlowym Tulipan odbędzie się akcja Ręcznikowe Love, w której będzie można otrzymać niepowtarzalny ręcznik plażowy z grafiką zaprojektowaną przez Katarzynę Bogucką!

Aby zdobyć unikatowy ręcznik należy odwiedzić CH Tulipan właśnie w tych dniach i zrobić zakupy za min. 200 zł, z czego max. 100 zł może pochodzić z hipermarketu Auchan. Następnie należy udać się do specjalnego punktu promocyjnego, gdzie między godziną 1220 będzie można zarejestrować paragony. Tyle wystarczy, aby odebrać ręcznik z wyjątkową grafiką autorstwa Katarzyny Boguckiej! Zwieńczeniem akcji będzie konkurs fotograficzny na facebookowym profilu CH Tulipan, który odbędzie pod koniec wakacji.

Ubiegłoroczna akcja organizowana we współpracy z Katarzyną Bogucką osiągnęła spektakularny sukces i cieszyła się ogromnych zainteresowaniem wśród osób, odwiedzających nasze centrum handlowego. Bardzo się cieszymy, że w tym roku udało nam się ponownie zorganizować podobne wydarzenie, a to wszystko w ramach obchodów 25. urodzin naszego centrum – mówi Katarzyna Woźniak, dyrektorka Centrum Handlowego Tulipan.

To jednak nie jedyne niespodzianki, jakie czekają na klientów w ten weekend! W piątek 14 i w sobotę 15 czerwca odbędzie się również finał akcji EKOwiosna. Wszyscy klienci, którzy zaangażowali się w akcję i od marca oddawali plastikowe butelki w Recomacie będą mogli wymienić zebrane w aplikacji punkty na jedną z nagród: ręcznik plażowy z grafiką stworzoną specjalnie dla CH Tulipan (600 punktów), szklaną butelkę wielokrotnego użytku (150 punktów) lub ekologiczny brelok z logo CH Tulipan (75 punktów). Zużyte butelki można oddawać jeszcze do 12 czerwca. Liczba nagród jest ograniczona.

Centrum Handlowe Tulipan rozpoczęło swoją działalność w 1999 roku i od tamtej pory stanowi bardzo ważny punkt na mapie miasta, ze względu na swoją zróżnicowaną ofertę handlową, lokalny charakter oraz przyjazną atmosferę. W ofercie centrum handlowego znajdują się m.in.: hipermarket Auchan, salony z wyposażeniem wnętrz, drogerie, sklepy odzieżowe i obuwnicze, a także szeroki wybór lokali gastronomicznych.

Dodatkowym atutem centrum, który sprawia, że zakupy w Tulipanie są komfortowe i bezpieczne dla wszystkich jest szereg udogodnień takich jak: opaski „niezgubki” dla dzieci, plac zabaw dla najmłodszych, pokój opiekuna i dziecka, możliwość wejścia na teren centrum ze zwierzętami, toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami czy możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego. Wszystko to sprawia, że Tulipan jest miejscem otwartym, bliskim i ważnym zarówno dla mieszkańców Widzewa, jak i wszystkich łodzian.

Chcesz więcej?

Sprawdź promocje

wpadnij do nas!

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?