Godziny otwarcia

Centrum handlowe

Poniedziałek – Sobota:
9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa:
10:00 – 19:00

 

Auchan:

Poniedziałek – Sobota:
7:30 – 22:00
Niedziela Handlowa:
09:00 – 21:00

 

Poczta Polska
– punkt pocztowy

Poniedziałek – Czwartek:
11:00 – 18:00
(przerwa 13:00 – 13:30)
Piątek: 13:00 – 20:00
(przerwa 16:00 – 16:30)

Kontakt

CH Tulipan

al. Piłsudskiego 94
92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Auchan
tel.: 42 677 06 66

 

Kontakt dla mediów:
Adrian Ligorowski
Gru­­­pa PRC Ho­­l­ding
tel.: 690 044 181
e-ma­il: adrian.ligorowski@prc.pl

 

SOBOTNIA RĘKODZIELNIA
e-ma­il: so­bot­nia­re­ko­dziel­nia­@g­ma­il.com

 • pl

20-22.08.2021

Ko­niec wa­ka­cji trze­ba uczcić! Dla­te­go w przed­ostat­ni week­end sierp­nia za­pra­sza­my Was na wiel­ką, fo­od­truc­ko­wą fie­stę!  Od 20 do 22 sierp­nia na pa­r­ki­n­gu przy Cen­trum Han­dlo­wym Tu­li­pan od­bę­dzie się ko­­le­j­ny Zlot Fo­­o­d­tru­c­ków! Od piąt­ku do nie­dzie­li na sma­ko­szy cze­kać bę­dą prze­­py­sz­ne przy­­sta­w­ki, da­­nia głó­w­ne oraz sło­d­kie de­­se­­ry z ró­ż­nych za­­ką­t­ków świa­­ta w je­d­nym mie­j­scu. Bę­dzie słod­ko, bę­dzie wy­traw­nie, bę­dzie pysz­nie!

Ale to nie wszyst­kie atrak­cje, ja­kie dla Was szy­ku­je­my!

W pią­tek i w so­bo­tę na naj­młod­szych cze­kać bę­dzie bez­płat­ny, dmu­cha­ny plac za­baw Tro­pi­cal Island!

Do­­łą­cz­cie do nas! Choć w nie­dzie­lę nie­han­dlo­wą na­sze cen­trum bę­dzie za­mknię­te, fo­od­truc­ko­wy pik­nik na par­kin­gu bę­dzie tr­wać w naj­lep­sze!

Bę­dzie­cie mo­gli spró­bo­wać spe­cja­łów od:

 • Pan Bur­ger – ame­ry­kań­skie bur­ge­ry
 • Pan Fry­ta – Fryt­ki bel­gij­skie
 • Pul­led pork – szar­pa­na wie­przo­wi­na
 • Me­at Pa­stra­mi
 • Azje zjem – bu­łecz­ki Bao, chiń­skie pie­roż­ki na pa­rze
 • Edogs – hot – do­gi
 • Sza­szły­kar­nia
 • Mr Ła­such – kur­czacz­ki
 • El to­ste­ron – to­sty
 • Swe­et do­nuts – ma­łe pącz­ki
 • Czar­ros – hisz­pań­skie czur­ro­sy
 • Le mi­ni – le­mo­nia­da mo­le­ku­lar­na
 • Ła­such Ca­fe – ka­wa
 • To be fo­odie  – kuch­nia taj­ska

Sa­mo­cho­dy z je­dze­niem bę­dą ofe­ro­wać swo­je pro­duk­ty w piątek i sobotę w godzinach 11.00 – 21.00, a w niedzielę 11.00 – 20.00.

W tro­­sce o wspó­l­ne bez­­pie­­cze­ń­stwo wy­­da­­rze­­nie od­bę­­dzie się zgo­d­nie z za­­cho­­wa­­niem wszy­st­kich obo­­wią­­zu­­ją­­cych norm sa­­ni­­ta­r­nych tj.: za­­cho­­wa­­nie dy­­sta­n­su spo­­łe­cz­ne­­go oraz de­­zy­n­fe­k­cja wy­­po­­sa­­że­­nia. Dmu­­cha­ń­ce dla dzie­­ci ró­w­nież bę­­dą dzia­­łać zgo­d­nie z prze­­pi­­sa­­mi i za­­le­­ce­­nia­­mi GIS.

Zapraszamy także do sko­rzy­sta­nia z We­eken­du Ra­ba­tów – 20 i 21 sierp­nia w skle­pach cze­kać bę­dą wy­jąt­ko­we ob­niż­ki i ra­ba­ty, dzię­ki któ­rym kom­ple­to­wa­nie szkol­nej wy­praw­ki bę­dzie czy­stą przy­jem­no­ścią.

 

Chcesz więcej?

Sprawdź promocje

wpadnij do nas!

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?