Godziny otwarcia

Centrum handlowe

Poniedziałek – Sobota:
9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa:
10:00 – 19:00

 

Auchan:

Poniedziałek – Sobota:
7:30 – 22:00
Niedziela Handlowa:
09:00 – 21:00

 

Poczta Polska
– punkt pocztowy

Poniedziałek – Czwartek:
11:00 – 18:00
(przerwa 13:00 – 13:30)
Piątek: 13:00 – 20:00
(przerwa 16:00 – 16:30)

Kontakt

CH Tulipan

al. Piłsudskiego 94
92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Auchan
tel.: 42 677 06 66

 

Kontakt dla mediów:
Adrian Ligorowski
Gru­­­pa PRC Ho­­l­ding
tel.: 690 044 181
e-ma­il: adrian.ligorowski@prc.pl

 

SOBOTNIA RĘKODZIELNIA
e-ma­il: so­bot­nia­re­ko­dziel­nia­@g­ma­il.com

 • pl

28.12.2020-31.01.2021

Zgo­­d­nie z Ro­­z­po­­­rzą­­­dze­­­niem Ra­­­dy Mi­­­ni­­­strów z 14 stycznia 2021 r. centrum nadal fu­n­k­cjo­­­nowanie we­­­dług zmie­­­nio­­­nych za­­­sad. Cza­­­so­­­we ogra­­­ni­­­cze­­­nie ha­­n­dlu zostało przedłużone do 31 stycz­nia 2021 r.

Li­­sta ak­tu­­­a­­l­nie otwa­­r­tych pu­n­k­tów:

 • A DONG
 • ABRA
 • APTEKA 21
 • AUCHAN
 • BANK MILLENNIUM
 • CANAL+
 • CZAS NA HERBATĘ
 • GALERYJKA OBRAZÓW
 • HAIR COIFFURE
 • HEBE
 • JUBISTYL
 • JYSK
 • KODANO OPTYK
 • KOLPORTER
 • KOMFORT
 • MANIA SPANIA
 • MAXI ZOO
 • MCDONALD’S
 • ORANGE
 • PLAY
 • PLUS
 • PRALNIA EBS
 • ROSSMANN
 • ŚWIAT KSIĄŻKI
 • TELFAN
 • T-MOBILE
 • VISION EXPRESS
 • WASABI SUSHI
 • YVES ROCHER
 • Z PIECA RODEM
 • ZIAJA DLA CIEBIE

Wpro­wa­dzo­ne zmia­ny mo­gą wpły­nąć na go­dzi­ny funk­cjo­no­wa­nia po­szcze­gól­nych skle­pów i punk­tów usłu­go­wych, dla­te­go za­chę­ca­my do wcze­śniej­sze­go spraw­dze­nia go­dzin otwar­cia po­przez kon­takt te­le­fo­nicz­ny. Nu­me­ry te­le­fo­nów do więk­szo­ści lo­ka­li znaj­du­ją się na stro­nie chtu­li­pan.pl/skle­py.

Przy­po­mi­na­my, że w go­dzi­nach 10:00 – 12:00 obo­wią­zu­ją go­dzi­ny dla se­nio­rów. W tym cza­sie za­ku­py mo­gą zro­bić je­dy­nie oso­by po­wy­żej 65. ro­ku ży­cia.

W za­leż­no­ści od po­wierzch­ni, w każ­dym skle­pie obo­wią­zu­je li­mit osób, o któ­rym po­szcze­gól­ne lo­ka­le in­for­mu­ją przed wej­ściem. Wszy­scy klien­ci ma­ją rów­nież obo­wią­zek za­kry­wa­nia no­sa i ust oraz de­zyn­fek­cji rąk przed wej­ściem do skle­pów.

W tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo du­żą uwa­gę przy­kła­da­my do de­zyn­fek­cji prze­strze­ni ga­le­rii han­dlo­wej, w szcze­gól­no­ści czę­ści wspól­nych, wind oraz wszyst­kich ele­men­tów ma­łej ar­chi­tek­tu­ry, ta­kiej jak ba­lu­stra­dy, po­rę­cze, ko­sze na śmie­ci itp. W tym ce­lu ser­wis sprzą­ta­ją­cy wy­po­sa­żo­ny zo­stał w spe­cjal­ne środ­ki czy­sto­ści o sil­niej­szym dzia­ła­niu an­ty­bak­te­ryj­nym i wi­ru­so­bój­czym. Wię­­­cej zna­­­leźć mo­­ż­na tu: www.chtu­­­li­­­pan.pl/be­­z­pie­­cz­ne­­­-za­­­ku­­­py/

Nie­­­zmie­­n­nie, bez­­­pie­­­cze­­ń­stwo to dla nas pod­sta­­­wa! Ro­­­bi­­­my wszy­­st­ko, by wi­­­zy­­­ta w Tu­­li­­pa­­nie na­­­dal po­­­zo­­­sta­­­wa­­­ła dla Was wy­­­go­­d­na i przy­­­je­­m­na. Ma­­­my na­­­dzie­­­ję, że już wkró­­t­ce po­­­w­ró­­­ci­­­my do co­­­dzie­­n­no­­­­­ści, do ja­­­kiej przy­­­wy­­­kli­­­śmy. Po­­­mi­­­mo wsze­­l­kich ogra­­­ni­­­czeń se­­r­de­­cz­nie za­­­pra­­­sza­­­my na za­­­ku­­­py.

Bez was nie ma nas. Dzię­­­ku­­­je­­­my!

#o­­d­po­­­wie­­­dzia­­l­ni #be­­z­pie­­cz­ni

Chcesz więcej?

Sprawdź promocje

wpadnij do nas!

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?