Godziny otwarcia

Centrum handlowe

Poniedziałek – Sobota:
9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa:
10:00 – 19:00

 

Auchan:

Poniedziałek – Sobota:
7:30 – 22:00
Niedziela Handlowa:
09:00 – 21:00

 

Poczta Polska
– punkt pocztowy

Poniedziałek – Czwartek:
11:00 – 18:00
(przerwa 13:00 – 13:30)
Piątek: 13:00 – 20:00
(przerwa 16:00 – 16:30)

Kontakt

CH Tulipan

al. Piłsudskiego 94
92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Auchan
tel.: 42 677 06 66

 

Kontakt dla mediów:
Adrian Ligorowski
Gru­­­pa PRC Ho­­l­ding
tel.: 690 044 181
e-ma­il: adrian.ligorowski@prc.pl

 

SOBOTNIA RĘKODZIELNIA
e-ma­il: so­bot­nia­re­ko­dziel­nia­@g­ma­il.com

  • pl

16.03.2022

Za­ku­py z czwo­ro­noż­nym przy­ja­cie­lem w Tu­li­pa­nie? Je­ste­śmy na TAK! Za­pla­nuj­cie wspól­ną wi­zy­tę w na­szym cen­trum han­dlo­wym i sprawdź­cie do ja­kich skle­pów, mo­że­cie wejść ze swo­im zwie­rza­kiem. W ra­mach ak­cji, na wi­try­nach skle­po­wych po­ja­wi­ły się spe­cjal­ne na­klej­ki in­for­mu­ją­ce o tym, do któ­rych ze skle­pów moż­na lub nie moż­na wejść z pu­pi­lem.

Ze wzglę­dów sa­ni­tar­nych stre­fa sto­li­ko­wa fo­od co­urt usy­tu­owa­na we­wnątrz Cen­trum oraz lo­ka­le pro­wa­dzą­ce sprze­daż ar­ty­ku­łów spo­żyw­czych, w tym hi­per­mar­ket Au­chan, są cał­ko­wi­cie wy­łą­czo­ne z moż­li­wo­ści wpro­wa­dza­nia do nich zwie­rząt.

W na­szym cen­trum han­dlo­wym znaj­dzie­cie tak­że skle­py z asor­ty­men­tem dla zwie­rząt m.in. w po­sta­ci kar­my, za­ba­wek czy nie­zbęd­nych ak­ce­so­riów, takie jak Ma­xi Zoo, Dealz, Kik i Pep­co, Do Au­chan i Ros­smann, które również posiadają produkty dla zwierząt, ze wzglę­du na asor­ty­ment spo­żyw­czy nie­ste­ty nie moż­na wejść ze swo­im pu­pi­lem.

Dla tych, którzy zapomnieli torebek – niezbędnych podczas każdego spaceru z pupilem – przygotowaliśmy specjalne punkty przy wejściach do Centrum, gdzie możecie pobrać papierowe torebki. Skrzynki z torebkami możecie znaleźć przy wejściach do centrum na ściankach pomiędzy drzwiami automatycznymi.

Aby wszy­scy czu­li się u nas kom­for­to­wo i bez­piecz­nie pa­mię­taj­cie o kil­ku za­sa­dach: psy po­win­ny być na smy­czy, a rasy niebezpieczne mieć ka­ga­niec na py­sku, z ko­lei

ko­ty znaj­do­wać się w no­si­dle. Aby wi­zy­ta by­ła przy­jem­no­ścią dla nas wszyst­kich pa­mię­taj­cie o od­po­wie­dzial­no­ści za za­cho­wa­nie i czy­stość swo­ich zwie­rza­ków. Więcej szczegółowych informacji o wprowadzaniu pupili do centrum znajdziecie w Regulaminie Centrum.

Za­pra­sza­my!

Chcesz więcej?

Sprawdź promocje

wpadnij do nas!

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?