Godziny otwarcia

Centrum handlowe

Poniedziałek – Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 19:00

 

Auchan Hipermarket

Poniedziałek – Sobota: 7:30 – 22:00
Niedziela Handlowa: 9:00 – 21:00

 

Poczta Polska – punkt pocztowy

Poniedziałek – Czwartek: 11:00 – 18:00 (przerwa 13:00 – 13:30)
Piątek: 13:00 – 20:00 (przerwa 16:00 – 16:30)

 

Strefa Ogrodnicza Zielona Przystań – parking CH

Poniedziałek – sobota: 10:00 – 19:00

Kontakt

CH Tulipan

al. Piłsudskiego
94 92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Auchan
tel.: 42 67 70 666

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Rubik
Gru­pa PRC Hol­ding
tel.: 609 044 181
e-ma­il: agnieszka.rubik@prc.pl

  • pl

17.05.2023

Wiel­kie zmia­ny w CH Tu­li­pan wi­dać go­łym okiem!

W kwietniu no­wą, więk­szą prze­strzeń zy­ska­ła Pie­kar­nia i Cu­kier­nia „Z Pie­ca Ro­de­m”, a już w czerwcu Klien­ci na­sze­go cen­trum mają oka­zję zro­bić za­ku­py w no­wej – do­słow­nie i w prze­no­śni – dro­ge­rii Ros­smann. No­wa lo­ka­li­za­cja da­je sze­reg no­wych moż­li­wo­ści, a wzbo­ga­co­ny asor­ty­ment oraz większą przestrzeń z pew­no­ścią za­in­try­gu­je mi­ło­śni­ków za­ku­pów. Rossmann w nowej lokalizacji jest dostępny od 6 czerwca 2023 r.

Już jest! Długo wyczekiwany Dealz otworzył się w CH Tulipan 28 lipca 2023 r.  Popularna ma­r­ka ofe­­ru­­ją­­cej atra­k­cy­j­ne ce­­no­­wo pro­­du­k­ty co­­dzie­n­ne­­go uży­t­ku, od ko­­sme­­ty­­ków po ar­ty­­ku­­ły go­­spo­­da­r­stwa do­­mo­­we­­go oraz słodycze i przekąski. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Nie tęsknijcie za długo za Outlet Lee Wrangler, bo już niedługo otworzy się w nowej lokalizacji, a w poprzednim lokalu szykujemy coś nowego! Czekajcie cierpliwie, już niedługo więcej informacji.

Śledźcie naszą stronę i fanpage na Facebook, po więcej informacji o nowych sklepach w CH Tulipan!

Do zobaczenia na zakupach!

Chcesz więcej?

Sprawdź promocje

wpadnij do nas!

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?