Godziny otwarcia

Centrum handlowe

Poniedziałek – Sobota:
9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa:
10:00 – 19:00

 

Auchan:

Poniedziałek – Sobota:
7:30 – 22:00
Niedziela Handlowa:
09:00 – 21:00

 

Poczta Polska
– punkt pocztowy

Poniedziałek – Czwartek:
11:00 – 18:00
(przerwa 13:00 – 13:30)
Piątek: 13:00 – 20:00
(przerwa 16:00 – 16:30)

Kontakt

CH Tulipan

al. Piłsudskiego 94
92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Auchan
tel.: 42 677 06 66

 

Kontakt dla mediów:
Adrian Ligorowski
Gru­­­pa PRC Ho­­l­ding
tel.: 690 044 181
e-ma­il: adrian.ligorowski@prc.pl

 

SOBOTNIA RĘKODZIELNIA
e-ma­il: so­bot­nia­re­ko­dziel­nia­@g­ma­il.com

  • pl

Cen­trum Han­dlo­we Tulipan z cer­ty­fi­ka­tem Bre­em In-Use

Sy­stem oce­ny Bre­em funk­cjo­nu­je w Wiel­kiej Bry­ta­nii już od po­nad 20 lat. Cer­ty­fi­ka­ty zrów­no­wa­żo­ne­go bu­dow­nic­twa są ozna­ką glo­bal­nych zmian i no­wo­cze­snej po­li­ty­ki roz­wo­ju mię­dzy­na­ro­do­we­go, któ­rej ce­lem jest ogra­ni­cze­nie zu­ży­cia ener­gii i re­duk­cja emi­sji ga­zów cie­plar­nia­nych. Po­li­ty­ka ta by­ła od lat roz­wi­ja­na w kra­jach Unii Eu­ro­pej­skiej. Obec­nie idea zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju wkra­cza do Pol­ski. Cer­ty­fi­kat Bre­em In-Use przy­zna­wa­ny jest obiek­tom ist­nie­ją­cym, któ­re speł­nia­ją re­stryk­cyj­ne wy­ma­ga­nia w za­kre­sie śro­do­wi­sko­wym i spo­łecz­nym. Oce­nie pod­da­wa­nych jest kil­ka­dzie­siąt czyn­ni­ków, w tym: efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na obiek­tu, spo­sób za­rzą­dza­nia od­pa­da­mi, ogra­ni­cza­nie emi­sji za­nie­czysz­czeń, do­stęp­ność ko­mu­ni­ka­cyj­na czy udo­god­nie­nia dla go­ści i pra­cow­ni­ków. Tulipan uzy­skał cer­ty­fi­kat Bre­em In-Use na po­zio­mie „Excellent”. Eko­lo­gicz­ne świa­dec­two ja­ko­ści na po­zio­mie „Excellent” otrzy­mał rów­nież za­rząd­ca – fir­ma Ap­sys Pol­ska, w przy­pad­ku któ­rej do­ce­nio­no sku­tecz­ność za­rzą­dza­nia uwzględ­nia­ją­ce­go po­trze­by lu­dzi i śro­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go. Je­ste­śmy ECOod­po­wie­dzial­ni.

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?