Godziny otwarcia

Centrum handlowe

Poniedziałek – Sobota:
9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa:
10:00 – 19:00

 

Auchan:

Poniedziałek – Sobota:
7:30 – 22:00
Niedziela Handlowa:
09:00 – 21:00

 

Poczta Polska
– punkt pocztowy

Poniedziałek – Czwartek:
11:00 – 18:00
(przerwa 13:00 – 13:30)
Piątek: 13:00 – 20:00
(przerwa 16:00 – 16:30)

Kontakt

CH Tulipan

al. Piłsudskiego 94
92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Auchan
tel.: 42 677 06 66

 

Kontakt dla mediów:
Adrian Ligorowski
Gru­­­pa PRC Ho­­l­ding
tel.: 690 044 181
e-ma­il: adrian.ligorowski@prc.pl

 

SOBOTNIA RĘKODZIELNIA
e-ma­il: so­bot­nia­re­ko­dziel­nia­@g­ma­il.com

  • pl

11.06.2022

Nie­za­po­mnia­ny Dzień Dziec­ka w Tu­li­pa­nie! Warsz­ta­ty, gry, za­ba­wy i wie­le, wie­le wię­cej! To wszyst­ko już 11 czerw­ca w to­wa­rzy­stwie uwiel­bia­nych przez dzie­ci (i do­ro­słych) kloc­ków LEGO. Za­po­wia­da się wy­jąt­ko­wy dzień!

Prze­dłu­ża­my świę­to­wa­nie Dnia Dziec­ka! Już w so­bo­tę 11 czerw­ca w godz. 11:00-19:00 za­pra­sza­my Was do nie­zwy­kłe­go świa­ta kloc­ków LEGO. Dla naj­młod­szych przy­go­to­wa­li­śmy wie­le atrak­cji, a wśród nich:

  • warsz­ta­ty z in­te­rak­tyw­ny­mi ro­bo­ta­mi
  • za­ba­wa w ma­łe­go kon­struk­to­ra
  • oka­zja do stwo­rze­nia wła­sne­go dłu­go­pi­su 3D, któ­ry bę­dzie moż­na za­brać ze so­bą do do­mu!

Czy mo­że być le­piej? Oczy­wi­ście, że mo­że! W trak­cie tr­wa­nia even­tu roz­da­my po­nad 100 ze­sta­wów LEGO z se­rii Wa­ka­cyj­ny Kam­per i Pa­sie­ka dla psz­czół. Aby zgar­nąć je­den z ze­sta­wów wy­star­czy:

  • zro­bić za­ku­py za mi­ni­mum 200zł (z za­ku­pów na te­re­nie ga­le­rii lub mi­ni­mum 100zł z do­wol­ne­go skle­pu na te­re­nie ga­le­rii, uzu­peł­nio­ne pa­ra­go­nem z Au­chan na bra­ku­ją­cą kwo­tę). Po­łą­czyć moż­na max 2 pa­ra­go­ny.
  • za­re­je­stro­wać pa­ra­go­ny w punk­cie ob­słu­gi ak­cji

Je­den z ze­sta­wów LEGO jest Wasz!

Ilość upo­min­ków jest ogra­ni­czo­na.

Re­gu­la­min ak­cji na sto­isku pro­mo­cyj­nym.

W stre­fie ak­cyj­nej bę­dzie moż­na tak­że obej­rzeć dzie­ła łódz­kich pa­sjo­na­tów LEGO. Ek­spo­zy­cja zo­sta­nie przy­go­to­wa­na z wy­ko­rzy­sta­niem róż­no­ra­kich mo­de­li – tych więk­szych i mniej­szych.

Ale to nie wszyst­ko! Obok strefy warsz­ta­to­wej znaj­dzie­cie 1,5 me­tro­we­go bo­ha­te­ra z LEGO, z któ­rym bę­dzie­cie mo­gli zro­bić so­bie zdję­cie i wziąć udział w na­szym kon­kur­sie! Wrzuć­cie fot­kę pod na­szym po­stem kon­kur­so­wym na Fa­ce­bo­oku, a my spo­śród wszyst­kich zgło­szeń na­gro­dzi­my trzech zwy­cięz­ców. Do wygrania trzy kultowe zestawy klocków: Lego Vespa 125, Lego Sukulenty i Miniaturowy Zamek Disneya!

Za­pla­nuj­cie ten dzień ra­zem z na­mi i wspól­nie spędź­my czas w świe­cie LEGO! W tak wy­jąt­ko­wy dzień nie mo­że Was za­brak­nąć!

REGULAMIN KONKURSU

Chcesz więcej?

Sprawdź promocje

wpadnij do nas!

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?